Boj proti pomluvám? Odvaha, pravdomluvnost a otevřenost

23.08.2023

Jak se postavit na stranu pravdy a vyjádřit nulovou toleranci vůči pomluvám? Postačuje odvaha, pravdomluvnost a otevřená komunikace? Co pomáhá při boji proti šíření nepravdivých informací ve firmě? Přečtěte si konkrétní tipy, jak vyjádřit své stanovisko vůči nepravdám a pomluvám. 

Stačí být jen někomu méně sympatický, snaživý nebo "jen" atraktivní a pomluvy se mohou vyrojit jako vosy z hnízda. Důvody pro vznik nepravd mohou být různé. Nejčastěji se však jedná o závist, zášť případně jiné osobní záležitosti. Když se stane, že do kanceláře či mimo firmu proniknou informace o vás, které se nezakládají na pravdě, jde o pomluvu. 

Lze se účinně bránit?

Zaměstnanci mají významnou roli v udržování zdravého a etického pracovního prostředí. Postavit se na stranu pravdy a vyjádřit nulovou toleranci vůči pomluvám vyžaduje odvahu, vůli zachovat svoji čest a schopnost otevřeně komunikovat. Nulová tolerance k pomluvám ve firmě může přinášet pozitivní změny do pracovního prostředí, ale také vytvářet firemní kulturu vzájemného respektu a spolupráce.

Použijte stejnou zbraň

Víte-li, odkud pomluvy pramení, můžete chytit pomlouvače "za límec". Není však snadné dokázat mu, že to byl právě tento člověk, který ohrozil vaši osobní čest, vaše dobré jméno a respekt u ostatních.  Nepravdivá slova, která někdo vyslovil, už chytit nelze. 

Použijte stejnou zbraň, jako pomlouvač. Zaujměte otevřeně stanovisko k nepravdivým informacím a prohlaste veřejně pomluvy za výmysly a lži, které vám mají uškodit.

Pravdomluvnost a čest

Odmítání šíření nepravdivých informací je základním kamenem etického chování. Zaměstnanci by měli ctít pravdu a nešířit pomluvy. Pomlouvaní mají právo bojovat za svoji čest a pečovat o vlastní pověst. Tímto způsobem vytvářejí prostředí důvěry a respektu mezi kolegyněmi a spolupracovníky.

Odvaha

Postavit se proti pomluvám vyžaduje jistou statečnost. Obranný postoj může někdy vést k nepříjemným konfrontacím nebo dokonce k ostrakizaci, tedy snaze o vyloučení z kolektivu. Toho se často ujmou ti, kteří se na šíření pomluv podílejí nebo jsou jejím zdrojem. Nicméně odvážní jedinci hrají klíčovou roli v boji za spravedlnost a firemní integritu.

Otevřená komunikace

Schopnost otevřeně komunikovat je základním kamenem prevence i následků šíření pomluv. Pokud se zaměstnanci naučí sdílet informace a problémy otevřeně, mohou včas předejít nedorozuměním a spekulacím, které by mohly vést k šíření nepřesností. Otevřená komunikace je pro pomlouvaného nástroj, jak se plíživému šíření pomluv postavit.

Překonání sociální a finanční závislosti

Někdy lidé mlčí o nepravdách, protože se bojí ztráty sociálního postavení, místa ve firmě nebo mají obavy o finanční dopad jejich boje za svoji čest. Překonání této závislosti znamená vystoupit z pohodlí a rutiny a zaujmout etický postoj. Ten má pro firmu a jedince z dlouhodobého hlediska větší hodnotu.

Když zaměstnanci aktivně stojí za pravdou a vyjadřují svůj nesouhlas s pomluvami, vysílají silný signál o své integritě a respektu k sobě samým.

To může vést k šíření pozitivní kultury, kde jsou hodnoty jako pravda, firemní etiketa a spolupráce na prvním místě. Každý jednotlivý krok odvahy, ať už drobný či významný, může přispět ke zlepšení pracovního prostředí a ovlivnit tím celkovou atmosféru v kanceláři.

Jak se konkrétně vyjádřit k šíření nepravdy o vlastní osobě? 

Následující přístupy se mi jeví jako nejúčinnější. Můžete je pronést na poradě vedení, případně na setkání s vašim týmem. Obsahují v sobě prvky vlastní hodnoty, sebedůvěru a zároveň jsou zdvořilé. Inspirujte se konkrétními verbálními příklady:

1. Upřímný a klidný přístup

"Chci se s vámi podělit o něco, co jsem o sebe slyšel/a. Myslím si, že je důležité, abyste měli možnost vyjádřit svůj názor o mě a zároveň si vyslechnout i mě. Někdy se mohou zprávy zkreslit, a já bych rád/a, abyste mě znali tak, jaká/ý jsem skutečně. Pokud máte nějaké otázky nebo nedostatečné informace, rád bych je s vámi probral/a."

2. Postavení faktu nad fikci:

"Byl/a jsem informován/a, že se šíří některé nepřesné informace o mně. Rád bych vás ujistil/a, že tyto informace neodpovídají realitě. Pokud máte zájem vědět více, jsem k dispozici, abych vám poskytl/a pravdivý pohled na danou situaci. Myslím si, že je důležité postavit fakta nad fikci a zamezit šíření dezinformací."

3. Diplomatický způsob:

"Slyšel/a jsem, že existují nějaké nesrovnalosti v informacích týkajících se mé osoby. Rád/a bych vás informoval/a, že tyto informace neodpovídají skutečnosti. Rozumím, že se mohou vyskytnout nedorozumění, a proto jsem zde, abych zodpověděl/a jakékoliv otázky a sdílel/a s vámi svou stránku příběhu."

Tyto příklady verbální komunikace zdůrazňují důležitost klidného, pravdivého a respektujícího přístupu k obraně vlastní osoby před šířením nepravdivých informací. V každém z nich je důraz na otevřenou komunikaci, zdůvodnění a snahu zamezit šíření dezinformací.

Je firemní etiketa a otevřenost téma pro váš tým? 

Pro týmy, jako je ten váš, máme připraven interaktivní kurz. Obsahuje rámec pro teoretické základy, hlavně jde však o debatu o hodnotách, na kterých stojí každý pracovní den. 

Zdroj obrázků: hrmlaw.com; betterup.com

Autor článku: Daniel Šmíd

Mluví a píše o chování a oděvech. Učí ve firmách, jak mluvit a jednat s kolegy i klienty a budovat s nimi přátelské vztahy. Vede kurzy, jak prezentovat procesy i produkty. Přednáší otevřenou komunikaci, kultivovaný projev a obchodní etiketu.

Zobrazit více o Danielovi >>